Hoofdredacteur e-mail nieuwsbrief Duin Topics

Organisatiegegevens

Duinbehoud

Kaja van Rhijn

De duinen zijn het beschermen waard! Dat is de boodschap waarmee we meer mensen willen bereiken. Bovendien willen we proberen een grotere groep duinliefhebbers om ons heen te verzamelen. Het gaat om een externe nieuwsbrief, DuinTopics, over de duinen en om onze interne nieuwsbrief. DuinTopics moet nauw samenhangen met onze andere media, zoals het tijdschrift DUIN, de website en sociale media.

De hoofdredacteur

 • neemt deel aan het communicatieteam
 • denkt mee over welke onderwerpen worden geplaatst
 • benadert schrijvers uit het netwerk van Duinbehoud en het eigen netwerk
 • redigeert aangeleverde teksten
 • maakt de nieuwsbrief op en zorgt voor de verzending

Kun je anderen motiveren om nieuwsberichtjes aan te leveren? Heb je de gedrevenheid en overtuigingskracht om de andere betrokkenen voor de deadline hun prestatie te laten leveren? Meld je dan als hoofdredacteur voor onze externe nieuwsbrief DuinTopics en onze interne nieuwsbrief.

De tijdsbesteding die we van je verwachten is ongeveer twee uur per week, met pieken rond de deadlines en dalen ertussenin. 

Over de organisatie

Stichting Duinbehoud zet zich in voor het behoud en het herstel van de Nederlandse duinen. Waar nodig komt zij in actie tegen aantastingen van de natuur in de duinen. Tevens neemt zij initiatieven voor herstel van die natuur. De Stichting Duinbehoud behartigt de belangen van de natuur en de belangen van de mensen die willen genieten van die natuur.

Doelstelling
Duinbehoud behartigt het natuurbelang voor de Nederlandse kustduinen en het belang van de mensen die op een duurzame manier van de natuur, rust en ruimte in de duinen willen genieten. Daartoe bevorderen we het behoud en herstel van kenmerkende natuurwaarden voor de duinen. Bovendien bevorderen we de integratie van verschillende (gebruiks)functies die de duinen vervullen op voorwaarde dat de natuurlijke kwaliteiten van de duinen behouden blijven of toenemen. 

Werkwijze
We overleggen met beheerders, gemeenten, waterschappen, provincies en de rijksoverheid, om ervoor te zorgen dat zij de belangen van natuur in de duinen en de mensen die ervan willen genieten niet uit het oog verliezen. We geven er de voorkeur aan om vroeg bij de ontwikkeling van plannen betrokken te zijn, zodat de belangen waar we voor staan nog goed ingepast kunnen worden. Dit draagt ook bij aan de uitvoerbaarheid van de plannen. Ook werken we nauw samen met andere natuur- en milieuorganisaties om onze doelstelling te behalen.
De inzet van Duinbehoud is altijd om in overleg en op basis van lokale kennis van zowel de natuur in de duinen als de wetgeving haar doelen te behalen. In het uiterste geval kan Duinbehoud beslissen om zaken te laten toetsen door de rechter of de Raad van State. Dit doen we alleen,  als uit eerder overleg een onbevredigend antwoord is gekomen dat naar verwachting niet door de rechter zal worden gesteund.
Verder informeren we een breed publiek over de waarden en bedreigingen van de duinen: via onze website en facebook,  het tijdschrift DUIN en door middel van excursies en lezingen. Daarbij is het primair onze bedoeling om te laten zien hoe uniek en mooi de duinen zijn en wat er allemaal te beleven is. We gaan ervan uit dat veel mensen daardoor gaan inzien dat de duinen het beschermen en beheren waard zijn.

Vrijwilligers
Stichting Duinbehoud heeft een zeer beperkte professionele staf en werkt met een kader van ca. 45 vrijwilligers.  Het bestuur is onbezoldigd. Op deze wijze kunnen we onze inkomsten efficiënt inzetten voor het nastreven van onze doelstelling. De vrijwilligers zijn onder te verdelen in duinconsulenten, redactieleden DUIN, leden van het communicatieteam en administratieve medewerkers. De meeste vrijwilligers werken vanuit huis. Enkele vrijwilligers werken op het bureau in Leiden. 

Lees meer over deze organisatie

Kenmerken

 • Dieren, natuur en milieu
 • Voorlichting en PR
 • Leiden
 • Niet voor een specifieke doelgroep
 • Voor langere tijd (maanden of langer)
 • Jongeren van 18 t/m 26 jaar
Inschrijven nieuwsbrief!